ទំព័រ​ដើម​ / Daniel / 201705-(Iran) ايران / Ispahan 255