இல்லம் / ஆல்பங்கள் Loch Torridonx + Les Baux de Provencex