ទំព័រ​ដើម​ / Daniel / 201406-USA / Californie / Mono Lake 17