ទំព័រ​ដើម​ / Daniel / 201604-Aotearoa (New-Zealand) / Ile du Sud / Whataroa 2