ទំព័រ​ដើម​ / Daniel / 201905-Italia (Italy) / Torralba 1