ទំព័រ​ដើម​ / Daniel / 201005-日本 (Japan) / Nara 103