ទំព័រ​ដើម​ / Daniel / 199606-Italia (Italy) / Bologna 12