ទំព័រ​ដើម​ / Daniel / 200906-Ελλάδα (Greece) / Thessaloniki 47