ទំព័រ​ដើម​ / Daniel / 201105-(Jordan) الأردن‎ / Wadi Rum / Base 3