இல்லம் / ஆல்பங்கள் Cap Tourmentex + Loch Torridonx