இல்லம் / Daniel / 201905-Italia (Italy) / Santa Caterina di Pittuniri 7